Request Info

Academic Calendar

Academic Calendar

SPRING 2020
Feb 25, 2020
FMU Midterms
Spring 2020
Mar 9, 2020
FDTC Spring Break
Spring 2020
Mar 10, 2020
FDTC Spring Break
Spring 2020
Mar 11, 2020
FDTC Spring Break
Spring 2020
Mar 12, 2020
FDTC Spring Break
Spring 2020
Mar 13, 2020
FDTC Spring Break
Spring 2020
Mar 16, 2020
FMU Spring Break
Spring 2020
Mar 17, 2020
FMU Spring Break
Spring 2020
Mar 18, 2020
FMU Spring Break
Spring 2020
Mar 19, 2020
FMU Spring Break
Spring 2020
Mar 20, 2020
FMU Spring Break
Spring 2020
Mar 20, 2020
Last Day to Drop FDTC 2nd 8-week Class
Spring 2020
Apr 15, 2020
Last Day to withdraw from FMU Classes
Spring 2020
Apr 28, 2020
FMU Reading Day
Spring 2020
Apr 29, 2020
FMU Exams Start
Spring 2020
May 4, 2020
FDTC Exams Start
Spring 2020
May 5, 2020
FMU Exams End
Spring 2020
May 6, 2020
FMU Final Grades Due
Spring 2020
May 7, 2020
FDTC Exams End
Spring 2020